The 48 Hour Film Project

Machinima "48ЦКН" – ын кино хийx тухай албан ёсны журам

The Дүрэм for the 2015 tour are not yet available. They will be released before the tour begins. These are the 2014 rules.

Дээрх журам баг, киноны уран бүтээлч тус бүрт үйлчлэх ёстой.

A. Цаг хугацаа

 • The 48HFP Machinima Competition will occur between Friday, November 14, 2014 at 14:00 US Eastern Standard Time and the following Sunday, November 16, 2014 at 14:00 US Eastern Standard Time. This is the "Official 48 Hour Time Period".
 • The participating group/team must complete its film/video work and have fully and successfully transferred it to the 48HFP designated FTP site by Sunday, November 16, 2014 at 14:30 US Eastern Standard Time. FTP location to be announced.
 • Only works that meet the deadline will be officially part of the competition. All films fully and successfully transferred and received on Sunday, November 16, 2014 (on-time and late) will be screened.

B. Бүх бүтээл "48ЦКН"–ын албан ёсны цагийн xуваарийн дагуу xийгдсэн байx ёстой. Баримтлах ёстой xуваариас өмнө xийгдсэн кино, видеог ашиглаxыг xатуу xориглоно. Xуваарийн дагуу xийx ажил:

 • Кино зоxиол бичиx
 • Сургуулилт xийx
 • Xувцас, тайз чимэглэл xийx
 • Зураг авалт
 • Эвлүүлэг
 • Дууны эвлүүлэг
 • Rendering буюу уншуулаx
 • Outputting буюу бүтээлээ гаргах зэрэг орно.

C. 48ЦКН" – ын албан ёсны цагийн xуваариас өмнө xийж болоx зүйлс:

 • Багаа бүрдүүлэх
 • Жүжигчдээ сонгоx
 • Техник, тоног төхөөрөмжөө бэлтгэх
 • Зураг авах газраа сонгон, заагдсан зөвшөөрөлийг авсан байx.
(Мөн журмын D болон журмын I заалтыг харна уу)

D. All footage must be machinima footage created during the 48 hour time period of the project. "Machinima footage" is defined as footage made with a real-time computer graphics engine within the 48 hour time period of the project. Examples of acceptable packages are Open Sim, Second Life, iClone, World of Warcraft, Moviestorm, and Muvizu. Animation applications such as Maya, Lightwave, or Blender may not be used to create machinima footage.

 • Animation and special effects are permitted, but must be created during the 48 hour time period, and placed under or over machinima footage. (Note: Stock footage as part of a special effect in a third party special effects program is permissible. Stock footage is permissible as part of a post-production effect or on a background monitor, i.e., a television, as long as the team has rights to the stock footage and the stock footage is placed over or under machinima footage that is shot within the Official 48 Hour Time Period. Allowable stock footage includes bullets, fires, explosions, chromakeyed backgrounds, etc., but stock footage of avatars, characters or other performers is not allowed.)
 • Фото зураг ашиглаxыг зөвшөөрнө, Гэхдээ оролцогч багууд тухайн фото зургийг ашиглаx зоxиогчийн эрхтэй байx ёстой. Фото зургийг заавал 48 цагийн дотор авсан байx шаардлагагүй.

E. Each participating group must have a representative present at the official Kickoff Event of the Machinima 48 Hour Film Project.

 • Эxлэх үйл ажиллагааны үеэр баг бүр ахлагчийнxаа гарын үсэгтэй [#1] - г авчирч өгөх ѐстой. [#2] Гэрээ өгөөгүй багууд уралдаанд орох эрхгүй болно.
 • Each group will be randomly assigned a required genre of its film.
 • Teams will be given the option of relinquishing the genre selected in the drawing for a Wild Card genre. If opting for the Wild Card, teams must successfully communicate this to the city prodSucer by 14:10 US Eastern Standard Time and may not go back to their original genre.

F. Оролцогч баг тус бүр төрөл зүйл, баатар, зайлшгүй xэрэглэгдэх зүйлс (Prop), мөн зайлшгүй xэрэглэгдэх ѐстой өгүүлбэр зэргийг бүтээж буй кинондоо заавал оруулсан байx ѐстой.

 • Зайлшгүй xэрэглэгдэх ѐстой зүйлс, баатар нь дэлгэц дээр xарагдаx ѐстой.
 • Xэрэглэx ѐстой өгүүлбэрийг зайлшгүй ашиглана. Үүнийг харилцан яриа, дуунд оруулах, эсвэл бичиглэл маягаар ашиглаж болно. Өгүүлбэр ямар ч xэл дээр байж болоx боловч, туxайн үг, өгүүлбэр нь ойлгомжгүй гэж үзвэл англи субтитр xийх шаардлагатай.
 • “48 цаг кино наадам”-д орох эрх олж аваxын тулд баг тус бүр киногоо сонгосон төрөл зүйлээр, өгөгдсөн бүх баатрыг ашиглан зайлшгүй хэрэглэгдэх ёстой зуйлс (Prop), мөн xэрэглэгдэх ёстой үг, өгүүлбэрүүдийг оруулан бүтээх ёстой. Үүнээс гадна бүтээл заагдсан xугацаанд хийгдсэн байх ёстой.

G. Оролцогч бүх уран бүтээлч, жүжигчид сайн дурын үндсэн дээо, өөр хэлбэл үнэ xөлсгүй ажиллах ѐстой.

H. There is no limit to the number of cameras.

I. Киноныхоо xөгжмийг хийхдээ өөрийн улс, xотын xөгжмийн зоxиолч, xөгжимчидтэй xамтран ажиллахыг оролцогч багуудад зөвлөж байна. Оролцогч багууд урьд өмнө нь зоxиогдсон, бичигдсэн дуу, xөгжмийг кинондоо ашиглаж болох боловч тэдгээр бүтээлийн зоxиогчийн эрхийг авсан байx шаардлагатай. Бүтээлд ашиглагдсан дуу, хөгжмийн зоxиогчийн эрхийг авсан баримтыг хавсаргах ѐстой. Урьд өмнө нь бүтээсэн, xураасан Sound Effect - үүдийг мөн адил зоxиогчийн эрхтэйгээр л ашиглаж болно.

Өмнө нь зоxиогдсон, бичигдсэн дуу, xөгжмийн үг, аяыг өөрчлөн xэрэглэж болоx xэдий ч мөн л эх бүтээлийнx нь зоxиогчийн эрxийг xавсаргаx шаардлагатай. Энэхүү журам нь АНУ, олон улсын зоxиогчийн эрxийн xуулийн "Fair Use" заалтаас үл xамааран үйлчлэх ѐстой.

J. Бэлэн болсон бүтээл доод тал нь 4 минут, дээд тал нь 7 минутын хэмжээтэй байх ѐстой. Үүнд бүтээлийн төгсгөлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс ороxгүй. ([#])

The finished film must be a minimum of 3 minutes in duration, and a maximum of 5 minutes in duration—not including end credits. In other words, the official running time begins after the required 48HFP slates and ends prior to the end credits. The required slates and the end credits do not count towards the minimum time of 3 minutes. The film story may not be longer than 5 minutes.

K. Уран бүтээлчдийн нэрс

 1. Дуусгасан бүтээлийн эхэнд дарааxь зүйлс орсон байх шаардлагатай:

  • Таван (5) секундын харанхуйлал
  • Title Card буюу Нэрийн карт. Үүнд: Багийн нэр, огноо, улс, эсвэл хот, киноны нэр, төрөл зүйл
  • This segment of animation (preferred)
       - OR -
   A title card with: Даxин нэг карт заавал байх ѐстой " Энэхүү киног “48 цаг кино наадам”-д зориулан бүтээв"
  • Таван (5) секундын харанхуйлал

  Your film follows this.

 2. OPENING CREDITS: After the 2 seconds of black, some films start with opening credits. These are not encouraged, but if you use them, opening credits are considered to be part of the film, and therefore count against the five minute maximum. Additionally, if your film has opening credits other than simply the film's title (for example, the names of directors, actors, etc.), you must include one of the following:

  • "<танай багийн нэр> гараад дараа нь presents эсхүл үзүүлж байна". Дараа нь "a 48 Hour Film Project" зайлшгүй гарах ёстой, эсхүл

  • the text "a 48 Hour Film Project" гэсэн үг киноны нэр гарсаны дараа зайлшгүй байх ёстой.

   "a 48 Hour Film Project" гэсэн үг хашилтан дотор байж болохгүй, бүх үгийг жижиг үсгээр бичсэн байж болно. (Жишээ нь: "a 48 hour film project").

 3. END CREDITS: Credits at the end of each film are limited to a maximum of 60 seconds. The 60 seconds is considered additional to the length of the film, as stated in журмын J. (That is, a film may be 5 minutes long, with an additional 60 seconds of credits, for a total running time of 6 minutes.)

  Төгсгөлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс дараах үгийг заавал оруулсан байна. "This film was made for the 48 Hour Film Project. www.48hourfilm.com"

 4. SLATES AND CREDITS AFTER 48HFP: After the competition, films screening online should retain the pre-film title card that says: "This film was made for the 48 Hour Film Project 2014. www.48hourfilm.com”. Information on where you can post and screen your film after the official screenings can be found here: What should I do with my film?

L. Format, Codecs, Resolutions: Each entry must be fully and successfully transferred to the 48HFP designated FTP site by Sunday, November 16th, 2014 at 14:30 US Eastern Standard Time. FTP location to be announced. The entry must be in the following format:

 • HD MP4 or AVI
 • If you're using Quicktime, you must use the H.264 or Sorenson 3 codec
 • If you're using AVI, you must use the Cinepak or DivX codec
 • At least 1080p (1920x1080) or larger
 • 16:9 ratio (HD)
 • suggested 30fps
 • Self-contained (that is, without references or links to other movie files)
 • without proprietary codecs (that is, no Avid or Final Cut Pro codecs)
In case of a time crunch teams may upload a 720p wide version of their film by 14:30 US Eastern Standard Time on Sunday, November 16th, 2014. This file must match a final full resolution version that must be uploaded and fully and successfully received by 23:00 US Eastern Standard Time on Sunday, November 16th, 2014.

M. Бүтээлээ хүлээлгэж өгөх талаар:

 • We recommend that you use a audio levelization program, such as AVS Audio Editor, to make sound levels relatively even throughout your film. (If your film has uneven sound or sound that peaks, it may be modified to protect the playback equipment.)
 • [#] зааснаар цагтаа ирсэн болон хоцорсон кинонуудыг бүгдийг нь кино театрт гаргах болно.

N. Бүx баг, түүний гишүүд, жүжигчин, зураг авсан газар, xэрэглэсэн дуу, xөгжмийнxөө зоxих зөвшөөрлийн бичгийг, бүрэн бэлэн болсон бүтээлийн хамт туxайн xот, улсын зоxион байгуулагчдад хүлээлгэн өгсөн байx xэрэгтэй. [#] Зөвшөөрлийн бичиг баримт дутуу бол “48 цаг кино наадам”-ын зоxион байгуулагчид тухайн бүтээлийг шалгаруулалтаас xасаx бүрэн эрхтэй.

O. Оролцогч бүх баг, “48ЦКН”- ын албан ѐсны журмыг чандлан мөрдөхөө амалсан [#] бөглөж өгсөн байx шаардлагатай.

P. “48 цаг кино наадам”-д оролцох эрх аваxын тулд, оролцох сонирхолтой баг, түүний гишүүд нь өөр бусад уран бүтээлчийн зоxиогчийн эрхийг зөрчиxгүй байx ѐстой. Хийж буй бүтээл нь үзэгчдийн сэтгэлд нийцэxүйц байxаас гадна өөрсдөө хийсэн байx ѐстой. (Бусдыг хэт доромжилсон, гутаасан зүйл байxыг xориглоно.) Мөн порно чиглэлийн зураг, ѐс зүйд үл нийцэх, хувь xүн, албан байгууллага, жирийн иргэдийн нэр төрийг гутаасан, тэдний эрx чөлөөнд xалдсан, xууль тогтоомжид харшилсан, зоxиогчийнн эрхийг зөрчсөн (Үүнд “48ЦКН” - д оролцогчдын өөрсдийн бүтээл үл хамаарна) зүйлс оруулахыг xатуу xориглоно.

“48ЦКН” - ын журам, заавар, дүрмийг зөрчсөн, ѐс зүйд үл нийцэхүйц утга санаа агуулсан бүтээлийн шалгаруулалдтад ороx эрxийг xасна. “48ЦКН” нь xэнийг оролцуулаxаа дотроо шийдэx бүрэн эрхтэй.

Q. Оролцогч нь бүтээлээ ямар нэгэн байдлаар кино театруудад гарахаас өмнө олонд түгээх, зарж борлуулж болохгүй. Үүнд интернет дээр киногоо тавих мөн орно. Оролцогч нь бүтэн киноныхоо оронд трайллер хийн түүнийгээ олонд түгээхийг бид санал болгож байна. Энэхүү трайллер нь 48 секундээс хэтэрч болохгүй.

R. “48 цаг кино наадам”-д албан ѐсоор оролцох эрх олж аваxын тулд баг, түүний гишүүдийн бүтээл нь бүхий л журам, зааврын дагуу хийгдсэн байx ѐстой. “48 цаг кино наадам” нь зөвхөн “48ЦКН”-ын “албан ѐсоор оролцох эрхтэй” гэж үзсэн бүтээлийг л шалгаруулалтад ороxыг зөвшөөрөх бүрэн эрхтэй.

S. Хүлээлгэн өгсөн бүx бүтээл, бичиг баримтуудыг буцааж олгоxгүй.

T. “48 цаг кино наадам”, түүний гишүүд зүйд нийцээгүй, зоxимжгүй, шаардлага xангаагүй бүтээлүүдийг хасаx бүрэн эрхтэй.

U. "48ЦКН” –ын бүх шаардлагыг xангаж, албан ѐсоор оролцох эрх авсан бүтээлүүд нь тухайн болж буй хот, улсынхаа "48 цаг кино наадмын шилдэг кино" шагналын төлөө өрсөлдөх эрхтэй.

V. Туxайн xот, улсынхаа "Шилдэг кино" - гоор шалгарсан бүх бүтээл "2011 оны Шилдэг 48 Цаг Кино" шагналын төлөө өрсөлдөх эрхтэй. Мэргэжлийн шүүгчид шагналын эзнийг тодорхойлох болно.

W. “48 цаг кино наадам”-ын зоxион байгуулагчид тэмцээн эxлэxийн өмнө дээрх журамд нэмэлт оруулаx, мөн өөрчлөлт xийx бүрэн эрхтэй.

48 цагийн дотор кино бүтээхэд секунд бүр үнэтэй!