The 48 Hour Film Project

Giấy tờ sản xuất

Các giấy tờ thủ tục: Đây yêu cầu bắt buộc. Không có cách nào bỏ qua, nếu bạn là nhà làm phim, bạn phải hoàn thành các thủ tục giấy tờ này.

Tất cả các giấy tờ cần thiết cho một cuối tuần làm phim thành công cho bạn đều có ngay tại đây.

Chọn dự án trong danh sách dưới đây