Hoàn trả đặt cọc

Nếu nhóm bạn đăng ký tham dự Dự án "Làm phim 48 Giờ" tại Mỹ và bạn rút khỏi cuộc thi, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả theo thời gian biểu sau. Hoàn trả đặt cọc sẽ thường được thực hiện vào ngày thứ 3 và ngày thứ 6 (Nếu bạn không ở Mỹ, hãy liên lạc với nhà sản xuất để tìm hiểu thêm.)

Lịch hoàn trả tiền đặt cọc

Nếu bạn thông báo cho BTC Dự án "Làm phim 48 Giờ" về việc rút khỏi cuộc thi...

  • Hơn 30 ngày trước thời gian quay phim, bạn sẽ nhận được $100 USD
  • Trong vòng 15 đến 30 ngày trước thời gian quay phim, bạn sẽ nhận được $75 USD
  • Trong vòng 7 đến 14 ngày trước thời gian quay phim, bạn sẽ nhận được $50 USD
  • Sẽ không hoàn trả đặt cọc nếu thông báo dưới 7 ngày trước khi cuộc thi diễn ra

Cách thức nhận lại tiền đặt cọc

Để nhận lại tiền đặt cọc, vui lòng gửi email đến refunds@48hourfilm.com. Trong email của bạn, vui lòng kèm thông tin:

  • tên của bạn
  • tên nhóm
  • thành phố
  • tên của bạn trên thẻ tín dụng
  • ngày bạn gửi đơn đăng ký

chuyển qua thành phố khác

Thỉnh thoảng một số nhóm sẽ có mâu thuẫn về lịch trình và quyết định làm Dự án "Làm phim 48 Giờ" tại một thành phố khác tại một thời điểm khác. Vì một số yếu tố (ví dụ danh sách chờ), chúng tôi không thể chuyển thẳng khoản phí từ thành phố này sang thành phố khác. Nếu bạn muốn đổi địa điểm tham gia, chúng tôi sẽ hoàn trả phí đặt cọc theo lịch bên trên, và bạn có thể tham gia cuộc thi ở thành phố khác.Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2015 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved