Ho Chi Minh City, Vietnam Probably in April 2016

Dự án "Làm phim 48 Giờ" tại thời điểm này vẫn chưa có kế hoạch đến Ho Chi Minh City trong năm 2015

Đăng ký để nhận thư thông báo tại thành phố Ho Chi Minh City và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi có thông tin mới.Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2015 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved