Lịch trình năm 2015 của chúng tôi

Theo khu vực địa lý | Theo bảng chữ cái

48 Hour Music Video Project


Tháng 3

Từ ngày 27 đến ngày 29 Tháng 3

Tháng 4

Từ ngày 3 đến ngày 5 Tháng 4

Từ ngày 17 đến ngày 19 Tháng 4

Từ ngày 24 đến ngày 26 Tháng 4

Tháng 5

Từ ngày 1 đến ngày 3 Tháng 5

Từ ngày 8 đến ngày 10 Tháng 5

Từ ngày 15 đến ngày 17 Tháng 5

Từ ngày 22 đến ngày 24 Tháng 5

Từ ngày 29 đến ngày 31 Tháng 5

Tháng 6

Từ ngày 5 đến ngày 7 Tháng 6

Từ ngày 12 đến ngày 14 Tháng 6

Từ ngày 19 đến ngày 21 Tháng 6

Từ ngày 24 đến ngày 26 Tháng 6

Từ ngày 26 đến ngày 28 Tháng 6

Tháng 7

Từ ngày 10 đến ngày 12 Tháng 7

Từ ngày 17 đến ngày 19 Tháng 7

Từ ngày 24 đến ngày 26 Tháng 7

Từ ngày 31 Tháng 7 đến ngày 2 Tháng 8

Tháng 8

Từ ngày 7 đến ngày 9 Tháng 8

Từ ngày 14 đến ngày 16 Tháng 8

Từ ngày 21 đến ngày 23 Tháng 8

Tháng 9

Từ ngày 4 đến ngày 6 Tháng 9

Từ ngày 11 đến ngày 13 Tháng 9

Từ ngày 18 đến ngày 20 Tháng 9

Từ ngày 25 đến ngày 27 Tháng 9

Tháng 10

Từ ngày 2 đến ngày 4 Tháng 10

Từ ngày 9 đến ngày 11 Tháng 10

Từ ngày 16 đến ngày 18 Tháng 10

Từ ngày 22 đến ngày 24 Tháng 10

Từ ngày 23 đến ngày 25 Tháng 10

Từ ngày 30 Tháng 10 đến ngày 1 Tháng 11

Tháng 11

Từ ngày 6 đến ngày 8 Tháng 11

Từ ngày 12 đến ngày 14 Tháng 11

Từ ngày 13 đến ngày 15 Tháng 11

Từ ngày 27 đến ngày 29 Tháng 11

Có thể vào Tháng 11

Chưa có ngày cụ thể


Những lịch trình khác

20142013201220112010200920082007200620052004200320022001

Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2015 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved