Lịch trình năm 2015 của chúng tôi

Theo khu vực địa lý | Theo bảng chữ cái

48 Hour Music Video Project


Tháng 3

Từ ngày 27 đến ngày 29 Tháng 3

Tháng 4

Từ ngày 3 đến ngày 5 Tháng 4

Từ ngày 17 đến ngày 19 Tháng 4

Từ ngày 24 đến ngày 26 Tháng 4

Tháng 5

Từ ngày 1 đến ngày 3 Tháng 5

Từ ngày 8 đến ngày 10 Tháng 5

Từ ngày 15 đến ngày 17 Tháng 5

Từ ngày 22 đến ngày 24 Tháng 5

Từ ngày 29 đến ngày 31 Tháng 5

Tháng 6

Từ ngày 5 đến ngày 7 Tháng 6

Từ ngày 12 đến ngày 14 Tháng 6

Từ ngày 19 đến ngày 21 Tháng 6

Từ ngày 24 đến ngày 26 Tháng 6

Từ ngày 26 đến ngày 28 Tháng 6

Tháng 7

Từ ngày 10 đến ngày 12 Tháng 7

Từ ngày 17 đến ngày 19 Tháng 7

Từ ngày 24 đến ngày 26 Tháng 7

Từ ngày 31 Tháng 7 đến ngày 2 Tháng 8

Tháng 8

Từ ngày 7 đến ngày 9 Tháng 8

Từ ngày 14 đến ngày 16 Tháng 8

Từ ngày 21 đến ngày 23 Tháng 8

Có thể vào Tháng 8

Tháng 9

Từ ngày 4 đến ngày 6 Tháng 9

Từ ngày 11 đến ngày 13 Tháng 9

Từ ngày 18 đến ngày 20 Tháng 9

Từ ngày 25 đến ngày 27 Tháng 9

Có thể vào Tháng 9

Tháng 10

Từ ngày 2 đến ngày 4 Tháng 10

Từ ngày 9 đến ngày 11 Tháng 10

Từ ngày 30 Tháng 10 đến ngày 1 Tháng 11

Có thể vào Tháng 10

Tháng 11

Từ ngày 6 đến ngày 8 Tháng 11

Từ ngày 13 đến ngày 15 Tháng 11

Có thể vào Tháng 11

Chưa có ngày cụ thể


Những lịch trình khác

20142013201220112010200920082007200620052004200320022001

Important Message: Copycat Disclaimer

Copyright © 2001-2015 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved