The 48 Hour Film Project

Lịch trình năm 2014 của chúng tôi

Theo khu vực địa lý | Theo bảng chữ cái

48 Hour Music Video Project


Tháng 3

Từ ngày 7 đến ngày 9 Tháng 3

Từ ngày 28 đến ngày 30 Tháng 3

Tháng 4

Từ ngày 4 đến ngày 6 Tháng 4

Từ ngày 25 đến ngày 27 Tháng 4

Tháng 5

Từ ngày 2 đến ngày 4 Tháng 5

Từ ngày 9 đến ngày 11 Tháng 5

Từ ngày 16 đến ngày 18 Tháng 5

Từ ngày 23 đến ngày 25 Tháng 5

Từ ngày 30 Tháng 5 đến ngày 1 Tháng 6

Tháng 6

Từ ngày 6 đến ngày 8 Tháng 6

Từ ngày 13 đến ngày 15 Tháng 6

Từ ngày 18 đến ngày 20 Tháng 6

Từ ngày 20 đến ngày 22 Tháng 6

Từ ngày 27 đến ngày 29 Tháng 6

Tháng 7

Từ ngày 4 đến ngày 6 Tháng 7

Từ ngày 11 đến ngày 13 Tháng 7

Từ ngày 18 đến ngày 20 Tháng 7

Từ ngày 25 đến ngày 27 Tháng 7

Tháng 8

Từ ngày 1 đến ngày 3 Tháng 8

Từ ngày 8 đến ngày 10 Tháng 8

Từ ngày 15 đến ngày 17 Tháng 8

Từ ngày 22 đến ngày 24 Tháng 8

Tháng 9

Từ ngày 5 đến ngày 7 Tháng 9

Từ ngày 11 đến ngày 13 Tháng 9

Từ ngày 19 đến ngày 21 Tháng 9

Từ ngày 26 đến ngày 28 Tháng 9

Tháng 10

Từ ngày 3 đến ngày 5 Tháng 10

Từ ngày 10 đến ngày 12 Tháng 10

Từ ngày 17 đến ngày 19 Tháng 10

Từ ngày 24 đến ngày 26 Tháng 10

Từ ngày 31 Tháng 10 đến ngày 2 Tháng 11

Tháng 11

Từ ngày 7 đến ngày 9 Tháng 11

Từ ngày 13 đến ngày 15 Tháng 11

Từ ngày 14 đến ngày 16 Tháng 11

Từ ngày 21 đến ngày 23 Tháng 11

Từ ngày 28 đến ngày 30 Tháng 11


Những lịch trình khác

2013201220112010200920082007200620052004200320022001