Featured Films Ho Chi Minh City, Vietnam

"Đời dắt chó" by FGS (HCM) Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

Phim kể về người đàn ông thừa kế 3 đời dắt chó truyền thống cho đến ngày phải đối mặt với sức mạnh công nghệ và nguy cơ mất việc.

Local Awards
  • Best Film 3rd Place
  • Best Use of Character

Wayless Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

VỌNG Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

Đời dắt chó Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

Nháy nháy Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2017

NẾU ĐỂ ĐƯỢC YÊU ? Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2014

Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved