Featured Films Ho Chi Minh City, Vietnam

"VỌNG" by Dementia Crew (HCM) Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

Năm 2194, loài người mất dần khả năng sinh sản và đứng trước nguy cơ diệt vong. Những người có tiềm năng thụ thai còn lại được cách ly và sống trong các tổ phức hợp rải rác khắp nơi trên các hành tinh. Họ được gọi là Daisy. Tập đoàn Lymph đứng đầu thế giới đã tạo ra những người máy với danh hiệu Dog Walker để bảo vệ các Daisy bằng mọi cách. Đối với họ, sự sống là thiêng liêng. Vì vậy họ sẽ duy trì nó... Bất chấp mọi thủ đoạn.

Local Awards
  • Best Film 2nd Place
  • Best Directing
  • Best Visual Effects

Wayless Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

VỌNG Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

Đời dắt chó Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2018

Nháy nháy Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2017

NẾU ĐỂ ĐƯỢC YÊU ? Ho Chi Minh City, VN 48HFP 2014

Important Message: Copycat DisclaimerPrivacy Policy

Copyright © 2001-2019 48 Hour Film Project, Inc. All Rights Reserved