Эдгээр дүрэм нь оролцож буй бүх баг/стүдид хамаатай.

Энэхүү дүрэмд 48 HFP x Imagine удирлага Албан ёсний цаг элэхээс ѳмнѳ нэмэлт болон ѳѳрчлѳлт хийж болно.


Кино хийх дүрэм coming soon

We are still finalizing the Кино хийх дүрэм. They will be posted as soon as they are available. Please check back later.

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй