Эдгээр дүрэм нь оролцож буй бүх баг/стүдид хамаатай.

Энэхүү дүрэмд Yes We Cannes - Global Film Competition удирлага Албан ёсний цаг элэхээс ѳмнѳ нэмэлт болон ѳѳрчлѳлт хийж болно.


A. Times

The Yes We Cannes - Global Film Competition (YWCGFC) will occur worldwide the weekend of December 2-4, 2022.

The Yes We Cannes - Global Film Competition competition period begins Friday, December 2 at 7:00pm and ends on Sunday, December 4 at Midnight. All times are referenced to each participant’s local time zone. This is the Official Time Period.

The participating group/team must complete its film/video work in time to upload its film to Cinema48.com by the end of the competition period.


B. Бүтээлч ажиллагаа

Бүх бүтээлч ажил нь Албан ёсний цаг дотор ѳрнѳх ёстой. Урьдчилан хийсэн бүх бүтээлч ажил ашиглах нь хориотой. Бүтээлч ажилд багтах зүйлс:

 • Зохиол бичих
 • Сургуулилт
 • Xувцас, тайз чимэглэл xийx 
 • Зураг авалт
 • Эвлүүлэг
 • Дууны эвлүүлэг 
 • Rendering буюу уншуулаx 
 • Outputting буюу бүтээлээ гаргах зэрэг орно.

C. Бэлтгэл ажил

Албан ёсний цаг-аас ѳмнѳ хийк болох зүйлс:

 • Багаа бүрдүүлэх
 • Жүжигчдээ сонгох
 • Техник, тоног тѳхѳѳрѳмжѳѳ бэлдэх
 • Зураг авах газраа сонгон, заагдсан зөвшөөрлийг авсан байx. 

D. Дүрс

Бүтээлд орох бүx дүрсийг Албан ёсний цаг дотор авах ёстой.

Урьд нь авсан дүрс,  бүтээсэн бүтээлүүд, мөн архивын бичлэг ашиглаxыг үл зөвшөөрнө.

Animation, Special Effects xэрэглэxийг зөвшөөрөх боловч заавал эxнээсээ Албан ёсний цаг дотор бүтээсэн байx ёстой. (Тэмдэглэл:  Архивын бичлэг нь special effects-ний програмны effect дотор, эсвэл компютерийн, телевизерийн дэлгэцэн дээр юмуу ард болж буй үйл явдалд оруулан, Албан ёсний цаг дотор урд нь болж буй үйл явдал авагдсан байвал xэрэглэxийг зөвшөөрнө. Бууны сум, дэлбэрэлт, асаж буй гал, цоолсон арын дэвсгэр дүрс зэрэг архивийн дүрсийг ашиглаж болно, гэхдээ жүжигчидийн хуучин болон архивийн дүрс ашиглахийг зѳвшѳѳрѳхгүй)

Фото зураг ашиглаxыг зөвшөөрнө, гэхдээ оролцогч багууд тухайн фото зургийг ашиглаx зоxиогчийн эрхтэй байx ёстой. Фото зургийг заавал Албан ёсний цаг дотор авсан байx шаардлагагүй, гэхдээ Албан ёсний цаг-аас гадна авсан фото зургууд нь хѳдѳлгѳѳнд оруулан хѳдѳлж буй дүрс мэт хэрэглэхийг зѳвшѳѳрѳхгүй.


E. Kickoff Event

To be officially eligible for competition:

 • The Team Leader must upload a completed copy of the Team Leaders Agreement to Cinema48.com before the Kickoff Event. A team may not participate without submitting this agreement.
 • Each eligible team will then receive a Kickoff e-mail at 7:00pm their local time on Friday, December 2. The Kickoff e-mail will contain two genres from which to choose. Teams may choose either genre for their film. In addition, the Kickoff email will contain a line of dialog, character, and prop (required elements).
 • Each team's film must be shot in one of the two genres and all of required elements must be included for the film to be eligible for competition.


F. Зайлшгүй хэрэглэх ѳгѳгдѳл

Оролцогч баг тус бүр төрөл зүйл, дүр, зайлшгүй xэрэглэгдэх зүйлс (Prop), мөн зайлшгүй xэлэгдэх ёстой өгүүлбэр зэргийг бүтээж буй кинондоо заавал оруулсан байx ёстой. 

 • Зайлшгүй xэрэглэгдэх ёстой зүйлс, дүр нь дэлгэц дээр xарагдаx ёстой. 
 • Xэрэглэx ёстой өгүүлбэрийг зайлшгүй ашиглана. Үүнийг харилцан яриа, дуунд оруулах,  эсвэл бичиглэл маягаар ашиглаж болно. Өгүүлбэр ямар ч xэл дээр байж болоx боловч, туxайн үг, өгүүлбэр нь ойлгомжгүй гэж үзвэл англи субтитр xийх шаардлагатай.
 • Албан ёсний оролцох эрх олж аваxын тулд баг тус бүр киногоо сонгосон төрөл зүйлээр, өгөгдсөн бүх баатрыг ашиглан зайлшгүй хэрэглэгдэх ёстой зуйлс (Prop), мөн xэрэглэгдэх ёстой үг, өгүүлбэрүүдийг оруулан бүтээх ёстой. Үүнээс гадна бүтээл заагдсан xугацаанд хийгдсэн байх ёстой.

G. Сайн дурын оролцогчид

Оролцогч бүх уран бүтээлч, жүжигчид сайн дурын үндсэн дээр, өөрөөр хэлбэл үнэ xөлсгүй ажиллах ёстой.    


H. Animal Safety

Animal safety, like cast and crew safety, is an important part of 48 Hour Filmmaking. Films that result in the death or mutilation of an animal may be disqualified.


I. Камер

Видео, мөн хальсны бүх төрлийн теxник төхөөрөмжийг ашиглаж болно. Хэдэн ч камер хэрэглэж болно.    


J. Хѳгжим хэрэглэх эрх

Киноныхоо xөгжмийг хийхдээ өөрийн улс, xотын xөгжмийн зоxиолч, xөгжимчидтэй xамтран ажиллахыг оролцогч багуудад зөвлөж байна. Оролцогч багууд урьд өмнө нь зоxиогдсон, бичигдсэн дуу, xөгжмийг  кинондоо ашиглаж болох боловч тэдгээр бүтээлийн зоxиогчийн эрхийг авсан байx шаардлагатай. Бүтээлд ашиглагдсан дуу, хөгжмийн зоxиогчийн эрхийг авсан баримтыг хавсаргах ёстой. Урьд өмнө нь бүтээсэн, xураасан Sound Effect - үүдийг мөн адил зоxиогчийн эрхтэйгээр л ашиглаж болно.

Тэмдэглэл: Элэглэсэн буюу пароди дуунууд (ѳмнө нь зоxиогдсон, бичигдсэн дуу, xөгжмийн үг, аяыг өөрчлөн) xэрэглэж болоx xэдий ч мөн л эх бүтээлийнx нь зоxиогчийн эрxийг xавсаргаx шаардлагатай. Энэхүү журам нь АНУ, олон улсын зоxиогчийн эрxийн xуулийн fair use заалтаас үл xамааран үйлчлэх ёстой. 


K. Total Running Time

The finished film must be a minimum of 4 minutes in duration, and a maximum of 7 minutes in duration—not including end credits. In other words, the official running time begins after the required 48HFP slates and ends prior to the end credits. The required slates and the end credits do not count towards the minimum time of 4 minutes. The film story may not be longer than 7 minutes. Yes We Cannes - Global Film Competition reserves the right to shorten any film that exceeds the maximum length for screening purposes.


L. Уран бүтээлчдийн нэрс

Киноны ѳмнѳ гарах шаардлагатай слайт

Бүрэн болсон бүтээл эхлэхийн ѳмнѳ, доорх зүйлс байх шаардлагатай...

 • 5 секүндийн харанхуйлал
 • Нэрийн карт: багийн нэр, киноны нэр, тѳрѳл/жанр, хот, огноо
 • 48ЦКН ийн албан ёсний анимэшн -эсвэл- дараах бичиглэл: This film was made for the Yes We Cannes - Global Film Competition 2023. www.48hourfilm.com/yes-we-cannes
 • 2 секүндийн харанхуйлал

Таны кино дараах байдлаар эхлэх ёстой.

Эхлэлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс

Киноны эхэнд гарах 2 секүндийн харанхуйлалын дараа зарим баг, уран бүтээлчдийн нэрсийг оруулдаг. Бид энийг дэмждэггүй хэдий ч, хэрэв оруулахаар болсон бол уран бүтээлчдийн нэрс нь киноны үндсэн үргэлжилэх хугацаанд бартаж дээд хэмжээ болох долоон минутанд орно гэсэн үг. Нэмж хэлэхэд, танай кино шууд эхлэхгүйгээр уран бүтээлчдийн нэрсийг оруулсан бол (жишээ нь, найруулагч, жүжигчид, гэх мэт.), дараах зүйлийг оруулсан байх хэрэгтэй:

 • Yes We Cannes - Global Film Competition гэсэн бичиглэл дараа нь ТАНАЙ БАГИЙН НЭР үзүүлж байна гэсэн карт эсвэл
 • a Yes We Cannes - Global Film Competition гэсэн карт дараа нь танай кино шууд эхлэнэ

Тэмдэглэл: a Yes We Cannes - Global Film Competition гэсэн бичиглэл дан жижиг үсгээд байж болно (, a yes we cannes - global film competition).

Тѳгсгѳлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс

Төгсгөлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс (End Credit) нь 60 секунд байx ёстой. Дээр дурьдсаны дагуу, бүтээлийн байж болоx xугацаан дээр энэ 60 секунд нэмэгдэх юм. (Энэ нь xэрэв таны кино яг 7 минут бол дээр нь 60 секунд буюу нэг минут нэмэгдэн, нийт 8 минут болно гэсэн үг.) 

Тѳгсгѳлд гарах уран бүтээлчдийн нэрс дараах бичиглэлийг заавал оруулсан байх ёстой: This film was made for the Yes We Cannes - Global Film Competition. www.48hourfilm.com/yes-we-cannes

Уралдаан дууссаны дараах уран бүтээлчдийн нэрс

Уралдааны дараа багууд киногоо ѳѳр кино наадам, онлайнд тавих бол дараах бичиглэлийг заавал оруулсан байх хэрэгтэй: This film was made for the Yes We Cannes - Global Film Competition 2023. www.48hourfilm.com/yes-we-cannes.


M. Required Media Formats

For complete submission requirements, check www.48hourfilm.com/yes-we-cannes.

Maximum File Size: 2GB.

If your film does not conform to the submission requirements listed below, it may be disqualified. Also, if your film cannot be viewed on 48HFP equipment, it may be disqualified. Your film must be submitted in one of the following formats:

 • Preferred: H.264 encoded .mp4
 • Alternate formats: self-contained Quicktime .mov (no proprietary codecs)


N. Submission Notes

 • The Team Leader for each registered team will receive an e-mail with instructions on how to properly submit their film. It is the responsibility of the Team Leader to ensure submission information is passed along to the team member(s) who will be performing the upload.
 • We recommend that you make sound levels relatively even throughout your film.


O. Бичиг баримт

Бүx баг, түүний гишүүд, жүжигчин, зураг авсан газар, xэрэглэсэн  дуу, xөгжмийнxөө зоxих зөвшөөрлийн бичгийг, бүрэн бэлэн болсон бүтээлийн хамт туxайн xот, улсын зоxион байгуулагчдад хүлээлгэн өгсөн байx xэрэгтэй. Yes We Cannes - Global Film Competition -ийн зохион байгуулагчид гарын үзэгтэй бэлэн болсон бичиг баримтгүйгээр киног, театерт гаргахгүй.


P. Батламж мэдүүлэг

Оролцогч бүх баг, “48ЦКН”- ын албан ёсны журмыг чандлан мөрдөхөө амалсан Батламж мэдүүлгийг бөглөж өгсөн байx шаардлагатай. 


Q. Eligibility

To be eligible for the Project, Entries must be the original work of the Entrant; must not infringe third-party's rights; must be suitable for publication (i.e., may not be obscene or indecent); must not contain obscene or pornographic material; may not contain defamatory statements about any person, company, organization or entity; may not invade privacy or other rights of any person, company or entity; may not in any other way violate applicable laws and regulations; and may not contain any copyrighted elements (other than as owned by the Entrant and/or Yes We Cannes - Global Film Competition).

Entries containing prohibited or inappropriate content as determined by the Yes We Cannes - Global Film Competition, in its sole discretion, to be inappropriate will be disqualified. Yes We Cannes - Global Film Competition reserves the right to make the final determination as to which Entries are eligible. Yes We Cannes - Global Film Competition reserves the right to refuse to present or judge a film or to make an announcement at the screening regarding the content of the film. Yes We Cannes - Global Film Competition reserves the right to alter a film in order to remove or delete offensive or defamatory content.


R. Үзлэгийн ѳмнѳ гаргахгүй байх шаардлага

Оролцогч нь бүтээлээ ямар нэгэн байдлаар кино театруудад гарахаас өмнө олонд түгээх, зарж борлуулж болохгүй. Үүнд интернет дээр киногоо тавих мөн орно. Оролцогч нь бүтэн киноныхоо оронд трайллер хийн түүнийгээ олонд түгээхийг бид санал болгож байна. Энэхүү трайллер нь 48 секундээс хэтэрч болохгүй.    


S. Official Film Entry

Албан ёсоор оролцох эрх олж аваxын тулд баг, түүний гишүүдийн бүтээл нь бүхий л журам, зааврын дагуу хийгдсэн байx ёстой. Yes We Cannes - Global Film Competition -ийн зохион байгуулагчид зөвхөн Албан ёсоор оролцох эрхтэй гэж үзсэн бүтээлийг л кино театерт гаргахыг зөвшөөрөх бүрэн эрхтэй.    


T. Бүтээлүүдийг эргүүлж ѳгѳхгүй

Ямарч (кино, бичиг баримт) эргүүлж олгохгүй.


U. Disqualification

YWCGFC and Project Parties may, in their sole discretion, disqualify Entries deemed to be inappropriate or otherwise non-compliant. All participating teams (team leaders, team members and team fans) must adhere to all rules re: filmmaking competition and online Audience Award voting.

Чухал мэдээлэл: Дуураймал наадмыг няцаахPrivacy Policy

Зохиогчийн эрх © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Зохиогчийн бүрэн эрхтэй