1. Uprawnienia do udziału w konkursie

W edycjach organizowanych w Stanach Zjednoczonych Team Leader musi być rezydentem lub gościem przebywającym legalnie na terenie USA i Dystryktu Kolumbii. Uprawnień nie posiadają: pracownicy, kontrahenci, dyrektorzy i zarządzający 48 Hour Film Project, Inc. (48HFP), firma macierzysta, filie, firmy partnerskie, dystrybutorzy, web dizajnerzy, marketerzy, jurorzy i agencje związane z Projektem w zakresie administracji, rozwoju, realizacji i egzekucji Projektu (zwane łącznie Stronami Projektu), jak również członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, kuzynostwo) oraz mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym (spokrewnione lub nie, ale żyjące w tym samym miejscu przez co najmniej 3 miesiące podczas 12-miesięcznego okresu poprzedzającego start Projektu). Poza USA wymagania te mogą się różnić. 


2. Zgłoszenie do konkursu

Aby zarejestrować się na 48 Hour Film Comedy Project w USA, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na www.48hourfilm.com. Rejestracja oparta jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, a liczba miejsc jest ograniczona. Wczesna rejestracja na konkurs w USA wiąże się z opłatą w wysokości  $150. Opłata w trakcie regularnej rejestracji to $175. Wczesna rejestracja zaczyna się 8 tygodni przed konkursem i zamyka 4 tygodnie przed, regularna zaczyna się 4 tygodnie przed konkursem. Zniżka $25 przyznawana jest ekipom, które brały udział w regularnym 48 Hour Film Project w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Prosimy o sprawdzenie opłat i terminów na stronie Projektu w swoim mieście.  

See Also

3. Oficjalny Filmowy Weekend

W Stanach Zjednoczonych każda edycja 48 Hour Film Comedy Project odbędzie się w piątek i zakończy w następującą po nim niedzielę w terminach podanych na stronie 48HFP. Dni tygodnia mogą się różnić w innych krajach. 


4. Zwroty Opłat

Jeśli Ekipa lub (Uczestnik) musi zrezygnować z udziału w 48 Hour Film Comedy Project, może otrzymać o zwrot opłaty rejestracyjnej według schematu: Informując 48 Hour Film Project, Inc. o rezygnacji z ponad 30-dniowym wyprzedzeniem Uczestnik otrzyma 90%; między 15 a 30 dniem przed konkursem, Uczestnik otrzyma 50%; rezygnując między 7 a 14 dniem przed konkursem Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 30%; Zwroty nie będą dokonywane w przypadku otrzymania informacji poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia konkursu. 


5. Udział niepełnoletnich

Niektóre wydarzenia konkursowe (Kickoff, Dropoff) mogą odbywać się w lokalach przeznaczonych dla osób od 21 roku życia. Organizatorzy zapewniają, że zgłoszone uprzednio podczas rejestracji osoby poniżej 21 roku życia będą mogły bez problemu w nich uczestniczyć. W przypadku osób niezarejestrowanych wymagana jest opieka osoby uprawnionej do przebywania w tego typu miejscu. UWAGA! Afterparty odbywa się w lokalach, do których wstęp mają wyłącznie osoby mające ukończone 18 lat. Niepełnoletni uczestnicy nie będą mogli brać udziału w tej części imprezy. Osobom takim nie będą również wydawane napoje alkoholowe.


6. Umowa Team Leader'a

Uczestnicy muszą podpisać Umowę Team Leader'a. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział podopiecznego w konkursie. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  zaakceptowanie Umowy Team Leadera, który zabezpiecza prawa Uczestnika oraz 48HFP oraz użycie zgłoszonych prac przez 48HFP. Zgłoszone prace, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji i nie stosują się do wszystkich wymagań będą rozpatrzone jako nieważne i nie będą brane pod uwagę w 48 Hour Film Comedy Project.

See Also

7. Koszty Produkcji

Wszystkie koszty związane z produkcją filmu konkursowego ponoszą zarejestrowani uczestnicy.


8. Ocena zgłoszonych prac

Prace spełniające warunki i zasady regulaminu będą oceniane przez jury według kryteriów poniżej.


9. Kickoff

Uczestnicy muszą być obecni w wyznaczonym czasie i miejscu na wydarzeniach związanych z Projektem, aby móc w nim uczestniczyć.  


10. Podstawowe Wymagania

Uczestnicy muszą stosować się do Oficjalnych Zasad Produkcji. W dodatku, podczas Kickoff'u Uczestnicy otrzymają zadanie konkursowe, na wykonanie którego w postaci filmu mają dokładnie 48 godzin (Praca Konkursowa). Sprawdź szczegóły na www.48hourfilm.com.


11. Warunki Złożenia Pracy Konkursowej

Uczestnik przystępując do Konkursu 48 Hour Film Project oświadcza, że film zrobiony w ramach Konkursu 48 Hour Film Project jest oryginalny, nie narusza praw osób trzecich, przysługują mu prawa autorskie do filmu a także, że posiada wszystkie prawa do utworów i materiałów (m.in. fotografii lub video) wchodzących w skład i/lub wykorzystanych w filmie. Uczestnik przenosi te prawa na Organizatora zezwalając mu na wykorzystanie filmu w sposób określony niniejszym Regulaminem, w zakresie poniższych pól eksploatacji:

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
d) wystawiania i/lub wyświetlania,
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i\lub multimedialnej,
f) najmu i/lub użyczania,
g) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity,
h) reemitowania (m.in. za pośrednictwem telewizji kablowej oraz platform cyfrowych),
i) publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

j) wprowadzania do sieci telekomunikacyjnych.


12. Udział w kilku edycjach

Uczestnicy mogą brać udział w konkursach w więcej niż jednym mieście i w każdym z nich mogą zwyciężyć. 


13. Wybór Team Leadera

Każda zgłoszona ekipa musi wybrać swojego przedstawiciela – Team Leadera, aby zgłosić się do Projektu. Osoba ta musi podpisać w imieniu całej swojej ekipy Umowę Team Leader, akceptując zasady w niej zawarte. Tym samym potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Oficjalnymi Zasadami Produkcji oraz FAQ i je akceptuje. 48HFP ani żaden z Organizatorów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek spory pomiędzy członkami ekipy wynikających lub związanych z Projektem.


14. Wybór Zwycięzców

O wyłonieniu zwycięzców Projektu 48HFP decyduje powołane w tym celu profesjonalne Jury. Filmy będą oceniane w oparciu o następujące kryteria oceny:- Wartości artystycznej (np. historia, kreatywność, wartość rozrywkowa) (45%)- Wartość techniczna (30%)- Zgodność z zadaniem (25%)


15. Zwycięzca 48 Hour Film Comedy Project

Najlepsza Zgłoszona Praca w każdym mieście otrzyma tytuł zwycięzcy. W przypadku remisu, zostanie on rozstrzygnięty na podstawie najwyżej punktacji jurorów w pierwszym kryterium oceny, a jeśli zajdzie potrzeba, w kolejnych. Uczestnicy zgadzają się, że 48HFP ma wyłączne prawo do decydowania o wszystkich sprawach i sporach wynikających z  48 Hour Film Comedy Project a wszystkie decyzje 48HFP są ostateczne i wiążące.


16. Jedna (1) Nagroda dla Zwycięzcy

Najlepsza Zgłoszona Praca w każdym mieście otrzyma statuetkę; będzie pokazana podczas  Filmapalooza, corocznego festiwalu 48 Hour Film Project, Inc. (data i miejsce zostaną podane).


17. Ogólne Warunki

Biorąc udział, Uczestnicy akceptują Regulamin, który jest ostateczny i wiążący.  48 Hour Film Comedy Project rządzi się prawami Dystryktu Kolumbii, Waszyngtonu, DC, USA, i wszystkie roszczenia będą rozwiązywane w sądach Dystryktu Kolumbia albo sądach federalnych znajdujących się w Dystrykcie Kolumbia. 


18. Wyłączenie z odpowiedzialności

48HFP i Strony Projektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z uczestnictwa lub próby uczestnictwa w 48 Hour Film Comedy Project lub możliwości albo braku możliwości wgrania lub pobrania jakiejkolwiek informacji w nawiązaniu do uczestnictwa w Projekcie.

48HFP i Strony Projektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za techniczne problemy lub awarie techniczne powstałe w związku z którymkolwiek z następujących zdarzeń, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Projektu: błędy sprzętowe lub programowe; uszkodzony komputer, telefon, telewizja kablowa, telewizja satelitarna, sieci elektroniczne, bezprzewodowe połączenie z Internetem lub inne problemy komunikacyjne lub internetowe; błędy lub ograniczenia wszelkich dostawców usług internetowych, serwerów, hostów lub dostawców; zniekształcone lub wadliwe, przeinaczone pomieszane dane; brak jakiejkolwiek transmisji e-mail, aby wysłać lub odebrać wiadomość; zagubione, spóźnione, opóźnione lub przechwycone wiadomości transmisji e-mail; niedostępność Strony internetowej w całości lub w części z jakiejkolwiek przyczyny; natężenia ruchu w Internecie lub na stronie internetowej; nieautoryzowane ingerencje ludzi lub robotów w działania Projektu, w tym bez ograniczeń, nieautoryzowanej manipulacji, włamania, kradzieże, wirusy, robaki; lub zniszczenie jakiegokolwiek aspektu Projektu, lub strat, pomyłki w obliczeniach, niewłaściwe przekierowanie, niedostępność lub brak dostępu do konta e-mail używanego w związku z Projektem. 48HFP i Strony Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy typograficzne w ogłoszeniu nagrody lub niniejszego Regulaminu, lub wszelkich nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych zawartych na Stronie Internetowej lub w portalach społecznościowych prowadzonego przez 48 Hour Film Project. Korzystanie z witryny internetowej i portali społecznościowych 48HFP jest na własne ryzyko użytkownika. 48HFP i Strony Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za  nieukończenie filmu przez ekipę z przyczyn losowych i od siebie niezależnych; za uszkodzenia ciała, uszkodzenia mienia oraz inne szkody powstałe z tytułu realizacji filmu przez uczestników Projektu; nie odbycie się projekcji z powodu odstąpienia od umowy lokalu, w którym projekcja ma się odbyć lub z przyczyn losowych (np. zniszczenie lokalu lub awarie); niedostępność witryny sieci Web w całości lub części z jakiejkolwiek przyczyny; wykorzystanie jakichkolwiek materiałów (fotografii, animacji, materiałów video, filmów, klipów, dźwięków, ścieżek muzycznych, utworów itp.) bez zgody osoby posiadającej prawa autorskie do nich lub  wykorzystanie wizerunku osób trzecich bez ich zgody. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić i zabezpieczać 48HFP i Strony Projektu od roszczeń o odszkodowania lub zobowiązania wynikające lub związane z udziału Uczestnika w Projekcie. 


19. Zwycięzcy

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na www.48hourfilm.com.


20. Organizator Projektu

The 48 Hour Film Project, Inc.
P.O. Box 40008
Washington, DC 20016

Ważne wiadomości: Wyłączenie odpowiedzialności wobec skopiowanych formatów konkursuPrivacy Policy

Prawa autorskie © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Wszystkie Prawa Zastrzeżone