Element Assignment Character, Prop & Line Requirements

At the start of the Official Filmmaking Period, each team will receive a character, a prop and a line of dialogue assignment via email.

These elements must be included in your film.

It's up to each team to decide how to integrate them into their own film. Teams compete for most creative use of these elements.

Bạn mới biết đến 48 Giờ?


Ví dụ của các Nhân vật năm trước

Hoàng Quân - Giáo viên dạy Yoga Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam 2020


Ví dụ của các Đạo cụ năm trước


Ví dụ của các Dòng hội thoại năm trước

Một hành động nhỏ, một hậu quả to! Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam 2020

Dòng thoại bắt buộc

Dòng thoại bắt buộc phải được nghe hoặc thấy - có thể dưới dạng viết. Đó có thể là ngôn ngữ nước ngoài; tuy nhiên nếu dòng thoại đó không rõ ràng, nó nên được dịch ra.

Nhân vật bắt buộc

Nhân vật bắt buộc không cần phải là nhân vật chính, nhưng phải thấy được anh ta/cô ta ở trên phim. Bảng tên... không nhất thiết phải có, miễn khán giả có thể hiểu được đó là nhân vật nào.

Đạo cụ bắt buộc

Đạo cụ bắt buộc phải được thấy, và nên được sử dụng trong phim bằng cách nào đó.

Tuân thủ theo Đề bài

Bạn có biết phần cơ bản của việc chấm điểm phim là việc tuân thủ theo đề bài? Điều này có nghĩa là thể loại phim và các yếu tố bắt buộc. 

Yếu tố trong Credit sẽ Không Được Tính

Các yếu tố bắt buộc phải xuất hiện trong nội dung chính của phim. Việc sử dụng các yếu tố vào phần credit cuối phim sẽ KHÔNG được tính là hoàn thành yêu cầu.

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ