Đoạn mở đầu của phim 48HFP

Theo các Luật làm phim, đoạn phim hoạt họa này sẽ được hiển thị trước khi bộ phim của bạn bắt đầu.

Nếu vì một lý do nào đó bạn không thể sử dụng hình ảnh động này, bạn phải bao gồm một thẻ tiêu đề có nội dung: Bộ phim này được làm cho Dự Án Làm Phim 48 Giờ [project: year] www.48hourfilm.com

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2023 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ