Tờ khai chi tiết quá trình làm phim Web System

Chọn cuộc thi

Danh sách cuộc thi hiển thị bên dưới.

In biên lai của bạn

Sau khi bạn hoàn thành xong tờ khai này, bạn sẽ nhận được 1 biên lai. Vui lòng in và mang đến Lễ nộp phim.

Giấy tờ khác

Biên nhận của tờ khai chi tiết quá trình làm phim là 1 trong các loại giấy tờ bạn phải nộp chung với phim.

thông tin khác

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2021 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ